Kallelse extra föreningsstämma 2018

Kallelse extra föreningsstämma

 

Vindö Överby Villaägareförening kallar medlemmarna till extra föreningsstämma

Tid: Lördag 2018-10-13 kl 10

Plats: Sällska huset vid Köksviken Överby (vid dansbanan Sydvästvägen)

 

Med anledning av beslut på ordinarie årsmöte 5 augusti kallas till extra föreningsstämma för att fastställa ändringar av stadgar, som finns på vår hemsida.

Nya stadgar

Dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Stämmoordföranden anmäler protokollförare
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Val av två justeringspersoner
  6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  7. Antagande av stadgar i enlighet med beslut på ordinarie föreningsstämma
  8. Avslutande av stämman